โปรแกรมฐาน

ข้อมูลสำรอง

พันเอกวิชา ภู่ทอง

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๓

แหล่งข้อมูลที่สำคัญ
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข่าว นศท.มทบ.๓๓

หนังสือพิมพ์

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

ารฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ เริ่มมีขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๔๙๒ โดยกองการฝึกภาคพายัพ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนเจ้าเชตุถนน สนามชัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดครูฝึกเคลื่อนที่ จากส่วนกลาง ขึ้นมาทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่เชียงใหม่ ในครั้งนั้นมีนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก เพียง ๘ สถานศึกษา คือ

๑. โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่
๒. โรงเรียนการช่างชายเชียงใหม่
๓. โรงเรียนบูรณศักดิ์
๔. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
๕. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
๖. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๗. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
๘. วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้

โดยชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปฝึกสอนตามสถานศึกษาที่นักศึกษาวิชาทหารสังกัดอยู่ต่อมาสถานศึกษาวิชาทหารได้ขยายและเพิ่มจำนวนนักศึกษาวิชาทหารมากขึ้นตามลำดับ เป็นเหตุให้การจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ ไม่สะดวกและเหมาะสม ประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ ได้ก่อตั้งแผนกการฝึกเชียงใหม่ขึ้นโดยทางราชการได้ขอซื้อที่ดิน บริเวณด้านทิศเหนือ ติดกับวัดป่าพร้าวใน ถนนสิงหราช ซอย ๓ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา จากพันเอกพระยามหาณรงค์ เรืองเดช โดยมี พันโทผจญ สุภารัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกการฝึกคนแรก แผนกการเชียงใหม่ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองการฝึกภาคพายัพ กรุงเทพมหานครโดยฝากการบังคับบัญชาไว้กับจังหวัดทหารบกเชียงใหม่และรับผิดชอบการฝึกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ในเวลาต่อมาได้จัดตั้งแผนกการฝึกจังหวัดลำปางขึ้น เป็นเหตุให้แผนกการฝึกจังหวัดเชียงใหม่ เหลือเขตพื้นที่รับผิดชอบเพียง ๒ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนต่อมาได้เพิ่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น และเมื่อมีการเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร จึงรวมเป็นเขตรับผิดชอบจำนวน ๓ จังหวัดดังกล่าวเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ แผนกการฝึกกำลังสำรองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นตรงกับจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารไม่มากนัก ปัจจุบันมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ทั้งชายและหญิง จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ นาย เมื่อมีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณงานการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงได้ขยายอัตราแผนกการฝึก จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ)ที่ ๖๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ ( ซึ่งจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ก็ได้ขยายอัตรา และเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ในปีเดียวกัน ) เริ่มเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้ง ณ อาคาร เลขที่ ๒๐๑/๒๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ รัฐบาลได้ขอใช้พื้นที่บริเวณที่ตั้งหน่วย จำนวน ๔๐๐ ไร่ เพื่อทำการก่อสร้างหอประชุมแห่งชาติ, ศูนย์กระจายสินค้าขนาดกลาง และขนาดย่อย, ตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร โดยสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสำนักงาน และบ้านพักกำลังพลแห่งใหม่ ทางทิศตะวันตกของพื้นที่เดิม ตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบก ท้ายหนังสือกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (ด่วนมาก) ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๒๐/๔๗ เรื่อง ขออนุมัติความต้องการ และแผนจัดหางานก่อสร้าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๓ แห่งใหม่ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๓,๔๔๕,๗๐๘.๐๐ บาท โดย บริษัท ไอยเรศ จำกัด ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ หน่วยได้ประกอบพิธีเคลื่อนย้ายกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าสู่สำนักงาน และบ้านพักกำลังพลแห่งใหม่ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๒๙ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับประกอบพิธีทำบุญ และเจิมป้ายนามหน่วย เพื่อความเป็นสิริมงคล

เกียรติประวัติหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ได้มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณให้กับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๓ , โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารและสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

รายนามผู้เคยดำแรงตำแหน่ง

ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

๑. พันเอกพุทธิพร มุสิกนันท์ ๗ ม.ค. ๓๔ - ๗ พ.ค. ๓๔
๒. พันเอกชูชีพ ศรีสมบูรณ์ ๗ พ.ค. ๓๔ - ๓๐ พ.ค. ๓๗
๓. พันเอกศุภชัย รัตนอนันต์ ๓๐ พ.ค. ๓๗ - ๒๕ ก.พ. ๔๐
๔. พันเอกธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา ๒๕ ก.พ. ๔๐ - ๑๙ มิ.ย. ๔๕
๕. พันเอกไสว พลการ ๑๙ มิ.ย.๔๕ - ๒๑ ม.ค. ๔๗
๖. พันเอกโกศล ประทุมชาติ ๒๑ ม.ค. ๔๗ - ๓ ส.ค.๔๙
๗.พันเอกคชาชาต บุญดี ๓ ส.ค.๔๙ - ๑๑ ก.พ.๕๓
๘.พันเอกธีระ ผดุงสุนทร ๑๑ ก.พ.๕๓ - ๓๐ มิ.ย.๕๔
๙.พันเอกโรมรัน ชูก้าน ๓๐ มิ.ย.๕๔ - ๒๕ ต.ค. ๕๕
๑๐.พันเอกสงบศึก วังแก้ว ๒๕ ต.ค. ๕๕ - ๑๗ ต.ค. ๕๖

๑๑.พันเอกวรา อุตรพงศ์ ๑๗ ต.ค. ๕๖ - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด