หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 
 

 

 

 

ร.ต.จักรพงษ์ เฮงดี

หน.ฝ่ายสนับสนุน

จ.ส.อ.ประดิษฐ์ สิทธิยศ
จ.ส.อ.กิติพงษ์ วงศ์สม
จ.ส.อ.สุบิน ชำนาญ
ส.ช่างเขียน
ส.ส่งกำลัง
ส.สูทกรรม

 

จ.ส.อ.ยงยุทธ พลาผล
จ.ส.อ.สุเทพ หิรัญศรี
จ.ส.อ.ประยงค์ พงษืใจมา
ผช.ครูวิชาเหล่าทหารสื่อสาร
ส.คลังฯ
ส.ช่างอาวุธฯ

 

จ.ส.อ.อำนวย แก้วจม
ส.อ.กิตติพงษ์ อินถา
ส.อ.ณัฐพล บุญเคลือบ
พลขับ
ส.ส่งกำลัง สป.๓
ผช.ส.สนับสนุน

 

ส.อ.อธิวิชญ์ ไชยสมบัติ
ส.อ.เจนรบ เชื้อสาย
ส.ท.ชัยณรงค์ วงศ์ชัย
พลขับ
พลขับ
ส.สนับสนุน

 

 

ส.ต.หญิงแสงระวี เขียวหอม
 
ส.สนับสนุน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : ๐๕๓ - ๒๒๑๑๔๕ Fax ๐๕๓ - ๑๐๑๔๕๖
Web Site:rotc33.net , E - Mail rotc33_net@hotmail.com