หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 
 

พ.ต.กฤตธรรม วงศ์ศรี

น.เตรียมการ

 

พ.ต.ถวิล จตุพร
ร.อ.หญิง ณัฐญานัน ภู่รัตน์
ร.อ.ณภัทร ทิพย์รักษา
น.การข่าวฯ
น.กิจการพลเรือน
น.งบประมาณ

 

ร.ต.หญิงชุลีภรณ์ มั่นสุข
จ.ส.อ.(พ)สมยศ ปัจวรรณ์
จ.ส.อ.อนันต์ พันธ์สุภะ
ผช.น.เตรียมการ
ส.เตรียมการ
ส.สถิติฯ

 

จ.ส.อ.ธีระพันธ์ บุญเกษม
ส.อ.สุวิน ศรีชัยยา
ส.อ.จิรพงศ์ เข็มสวัสดิ์
ส.ชรก
ส.งบประมาณ
ส.เตรียมการฯ

ส.อ.เอนก ปันรัตนทน
ส.อ.ณัฐฐชัย ไทยธวัชรวงษ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุขวิษา แซ่แต้
ส.สถิติ
ส.เตรียมการฯ
จนท.Web Master

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : ๐๕๓ - ๒๒๑๑๔๕ Fax ๐๕๓ - ๑๐๑๔๕๖
Web Site:rotc33.net , E - Mail rotc33_net@hotmail.com