หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 
 

พ.ต.ศุภฤกษ์ กิติกร

น.ธุรการและกำลังพล

จ.ส.อ.บัญชา อินทะราชา
จ.ส.อ.คมสัน ปีศิริ
จ.ส.อ.อดิศักดิ์ คำเหมือ
ส.ธุรการ
ส.ธุรการฯ
ส.ธุรการฯ

 

จ.ส.อ.จำลอง จันต๊ะนัง
ส.อ.อภิชาติ จันทร์ตา
ส.ท.หญิงกิ่งกาญจน์ เพียคำลือ
จ.ส.อ.จำลอง จันต๊ะนัง
ส.นำสาร
ส.ธุรการฯ

 

 

 
ส.ต.หญิงอุษณีย์ ศรีธิ
 
ส.ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : ๐๕๓ - ๒๒๑๑๔๕ Fax ๐๕๓ - ๑๐๑๔๕๖
Web Site:rotc33.net , E - Mail rotc33_net@hotmail.com