หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 
 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

1. นศท.ต้องรายงานสถานศึกษาวิชาทหารพร้อมด้วยหลักฐาน ( กรณี ) นศท. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และได้ขึ้นไปและได้ลงบัญชีทหารกองเกินได้รับหนังสือสำคัญ ( แบบ สด.๙ ) แล้ว ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว -
ชื่อสกุล ไปขอแก้หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.๙ ) ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาทาหารด้วย
2. สถานศึกษา เมื่อได้รับการร้องขอการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล จาก นศท. พร้อมสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ( ช.1, ช.2, ช.3. หรือ ช.4 ) และ สด.๙ รวมทั้งสำเนาทะเบียน บ้านคนละ 1 ฉบับ ก็จะรายงานถึง นสร.. พร้อมแบบหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
3. ในส่วนกลาง ( กตพ.นสร.. ) เมื่อได้รับหนังสือ ตามข้อ 3.2 แล้ว จะปฏิบัติดังนี้
3.1 ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อ ( รด.25 ) ว่า นศท. ที่สถานศึกษาทำเรื่องขอเปลี่ยนชือตัว - ชื่อสกุล
มานั้น มีสภาพเป็น นศท.หรือไม่
3.2 บันทึก การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ลงบัญชี ตามหลักฐานที่สถานศึกษาแนบมากับตัวเรื่อง
3.3 ทำหนังสือนำเรียน จก.รด. เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลแล้วสำเนาแจกจ่าย ศฝ.รด. ( ปส.-
กฝ. ) จำนวน 2 ชุด และ สส.กกพ.รด. จำนวน 1 ชุด เพื่อบันทึกแก้ไขต่อไป
4. ในส่วนภูมิภาค ศุนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกหรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหาร
บก หรือหน่วบยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ 3.2 แล้วปฏิบัติดังนี้
4.1 ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อ ( รด.25 ) ว่า นศท. ที่สถานศึกษาทำเรื่องขอเปลี่ยนมานั้นมีสภาพ
เป็น นศท. จริงหรือไม่
4.2 บันทึก การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ลงในบัญชีตามหลักฐานที่สถานศึกษาแนบกับตัวเรื่อง
4.3 มีหนังสือรายงาน รด. เพื่อขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ของ นศท.
4.4 รด. ( คส.กกพ.รด. ) ทำหนังสือนำเรียน จก.รด. เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แล้วสำเนา
แจกจ่ายศูนย์าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก ,ศฝ.รด. และ กทพ.กกพ.รด. เพื่อบันทึก
แก้ไขต่อไป

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : ๐๕๓ - ๒๒๑๑๔๕ Fax ๐๕๓ - ๑๐๑๔๕๖
Web Site:rotc33.net , E - Mail rotc33_net@hotmail.com