หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 
 

เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดังต่อไปนี้.-
๑ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
๒ ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
๓ ให้ไว้ทรงผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน ๗ ซม. เว้นแต่สถานศึกษานั้น ๆ จะมีระเบียบให้นักเรียนชายตัดผมสั้นกว่ารองทรง
๔ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง โดยเคร่งครัด
๖ นักศึกษาชาย จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่กำหนด ดังนี้.-
๖.๑ ลุก - นั่ง ๓๔ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
๖.๒ ดันพื้น ๒๒ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
๖.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาที๑๕ วินาที
๗ นักศึกษาหญิง จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตามที่กำหนด ดังนี้.-
๗.๑ ลุก - นั่ง ๒๕ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
๗.๒ ดันพื้น ๑๕ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
๗.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๔ นาที

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : ๐๕๓ - ๒๒๑๑๔๕ Fax ๐๕๓ - ๑๐๑๔๕๖
Web Site:rotc33.net , E - Mail rotc33_net@hotmail.com