หน่วยงานภายใน

โปรแกรมฐานข้อมูล

กำลังสำรอง

ระเบียบ/คำสั่ง
DOWNLOAD
<
บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาหทาร พ.ศ.2503
บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2518)
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
คุณลักษณะของผู้ที่สมัครและการรายงานตัวเข้าฝึกฯ
โอกาสการสมัครเป็น นศท.
สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การแต่งกาย นศท.
เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติ
สิทธิของ นศท
การพ้นสภาพเป็น นศท.
การให้บริการ
หลักฐานการประกอบการแต่งตั้งยศ
การตัดคะแนนความประพฤติ
 

 
 

สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องการดำเนินการเมื่อได้รับบัญชีประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
๑ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อตัว ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด เลขประจำตัว นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนข้อบกพร่องอื่น ๆ แล้วยืนยันความถูกต้อง หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ ศูนย์การกำลังสำรอง หรือมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับบัญชีรายชื่อ นักศึกษาวิชาทหาร
๒ ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้นักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาของตนทราบเป็นส่วนรวม
๓ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของสถานศึกษาวิชาทหารต่อไป
๔ ถ้านักศึกษาร่างกายไม่ได้ขนาด หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยมีใบรับรองแพทย์ หรือผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และเจ้าตัวมีความประสงค์ ผู้แทนของสถานศึกษาจะต้องทำรายงานขอผ่อนผันไว้ ต่อกองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว เพื่อให้นักศึกษาผู้นั้นได้มีสิทธิในการเข้าสมัครใหม่ในปีถัดไป (แบบรายงาน ตามผนวก ก ท้ายระเบียบนี้)
๕ ถ้านักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้น ได้ตลอดปีการศึกษาและเจ้าตัวมีความประสงค์ ผู้แทนสถานศึกษาจะต้องทำรายงานขอรอรับสิทธิไว้ต่อกองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว เพื่อให้มีสิทธิรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาถัดไป (ตามผนวก ข ท้ายระเบียบนี้)
๖ การปฏิบัติตามข้อ ๑๕.๔ และ ๑๕.๕ สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องกระทำในห้วงการรับสมัครและรายงานตัว ซึ่งเมื่อได้ทำรายงานแล้ว กองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว จะออกใบรับรายงานให้สถานศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในปีการศึกษาถัดไป (หลักฐาน ตามผนวก ค ท้ายระเบียบนี้)
๗ การขอผ่อนผัน และการขอรอรับสิทธิ จะขอติดต่อกันเกินกว่าสองปีไม่ได

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : ๐๕๓ - ๒๒๑๑๔๕ Fax ๐๕๓ - ๑๐๑๔๕๖
Web Site:rotc33.net , E - Mail rotc33_net@hotmail.com