รับสมัคร นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

กำหนดการรับสมัคร ณ.ศูนย์ฝึกฯ , เคลื่อนที่ฯ

ใบรับรองแพทย์ในการรับสมัคร นศท.

ระเบียบการรับสมัครและรายงานตัว นศท

หนังสือแจ้งสถานศึกษา(การรับสมัคร)

หนังสือยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ นรด.

ใบประเมินทัศนคติ

 

 

 


ศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่.๑ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๑๔๕ , ๐๕๓-๒๑๔๐๕๐ โทรสาร ๐๕๓-๐๑๐๕๔๖
rotc33_net@hotmail.com