เชียงใหม่

ลำพูน

แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 


ศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๒๒๙ หมู่.๑ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๑๔๕ , ๐๕๓-๒๑๔๐๕๐ โทรสาร ๐๕๓-๐๑๐๕๔๖
rotc33_net@hotmail.com